Zbiórka publiczna

Dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
Zbiórka ma miejsce wtedy gdy prowadzona jest w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”); zbiera się: do puszek, skarbon, koszy- na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

Nasze Stowarzyszenie posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/3482/OR) na rzecz Podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
- zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
- zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do biura Stowarzyszenia.

JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć czytelnie wypełniony wniosek nie mniej niż 14 dni roboczych przed planowana zbiórką i odesłać go:

 • drogą mailową (skany dokumentów) na adres email Stowarzyszenia: info@rehabilitacjaopole.pl
 • lub pocztą w formie papierowej na adres:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15, 45-316 Opole

WZORY DOKUMNETÓW DO POBRANIA I UZUPEŁNIENIA:
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, do wniosku należy dołączyć:

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę (w przypadku kwesty do puszek także od wszystkich wolontariuszy)
 • pisemną ZGODA WŁAŚCICIELA LUB UŻYTKOWNIKA LOKALU, z miejsca w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej)
 • UPOWAŻNIENIE - Jeżeli wnioskodawcą nie jest sam Podopieczny /Rodzic/ czy prawny opiekun podopiecznego tylko osoba trzecia, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od samego Podopiecznego/Rodzica/ Opiekuna,

Każdy wolontariusz musi posiadać identyfikator SZABLON IDENTYFIKATORA, a każda puszka musi zostać oklejona SZABLON NAKLEJKI NA PUSZKĘ. Identyfikator oraz naklejka na puszkę nie muszą być w 100% identyczne z szablonami, aczkolwiek powinny znaleźć się na nichj następujące dane:

 • dane Stowarzyszenia
 • dane Podopiecznego
 • numer zbiórki publicznej: 2015/3482/OR

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki, naklejki na puszki itp należy wysłać mailowo na adres: info@rehabilitacjaopole.pl, by mogły być sprawdzone i zaakceptowane przez Stowarzyszenie.

WYPOŻYCZENIE PUSZEK LUB SKARBON

Istnieje możliwość wypożyczenia puszek/ skarbon lub innego sprzętu od Stowarzyszenia, należy przy odbiorze podpisać OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU służącego do przeprowadzania zbiórek publicznych

ROZLICZENIE ZBIÓRKI

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do biura Stowarzyszenia:

 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia (w tytule przelewu należy wskazać: Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr 2015/3482/OR)
 • Protokół z rozliczenia zbiórki publicznej
 • sprawozdanie – zdjęcia, krótką relację

UWAGA!
Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja nr 2015/3482/OR)

_____________________________________________________________________________

Nie mają obowiązku zgłoszenia:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

źródło:www.poradnik.ngo.pl